طراحی سایت

مراحل نصب آسانسور

مراحل نصب آسانسور

 
  • مراحل نصب آسانسور:
  1. نصب ریل آسانسور (برای دیدن نحوه نصب ریل روی لینک کلیک نمایید.)
  2.  نصب درب طبقات آسانسور (برای دیدن نحوه نصب درب طبقات روی لینک کلیک نمایید.)
  3. نصب مکانیکال (موتور، کابین، قاب وزنه، سیم بکسل و ... ) (برای دیدن نحوه نصب مکانیکال روی لینک کلیک نمایید.) 
  4. نصب الکترونیکال (راه اندازی کامل) (برای دیدن نحوه نصب الکترونیکال روی لینک کلیک نمایید.)
  5. اخذ استاندارد